Atlas Copco levererar tryckluft till SunPine

När den globala efterfrågan på förnybara bränslen ökar så befinner sig det svenska bioraffinaderiet SunPine i framkant. Företaget är en världsledande leverantör av talldiesel, en förnybar produkt från skogen som används för att tillverka världens första och enda Svanenmärkta dieselbränsle för fordon. Atlas Copcos syfte är att leverera innovativ och energieffektiv teknik till kunder som skapar hållbara lösningar för framtiden och det är med stolthet som vi kan säga att de pneumatiska don och ventiler som styr SunPines fabrik på Haraholmen strax utanför Piteå regleras med hjälp av tryckluft från Atlas Copco Compressor.

Ett träd som fälls ska tas till vara så långt det bara är möjligt

SunPines (och talldieselns) historia börjar egentligen på de stora sulfatmassabruken där skogsråvara av barrträ används för att producera den massa som går vidare till pappers- och kartongbruken. Vid framställningen av massa kokas veden i en blandning av vatten och kemikalier som separerar träfibrerna från andra ämnen som finns i veden. När koket är klart skickas den förbrukade kokvätskan till kemikalieåtervinningen, där de kådämnen som veden utsöndrat tillvaratas och förädlas till tallolja (råtallolja). Traditionellt sett har tallolja använts som bränsle i massabrukens pannor, men med dagens teknik skulle sådan förbränning vara ett enormt slöseri med naturens resurser. Talloljan har istället blivit en produkt som spelar en viktig roll i vår strävan att minska användningen av fossila ämnen, och därmed reducera de totala koldioxidutsläppen.

Tallolja kan om den förädlas på rätt sätt separeras i olika beståndsdelar som var och en kan användas inom olika områden och för olika syften. Det är något som SunPines ägarbolag tagit fasta på och som genomsyrar bolagets verksamhet:

Vi jobbar för att varje träd som fälls i någon av världens barrskogar tas om hand på bästa möjliga sätt med så lite svinn som möjligt

David Öquist, Verkställande Direktör på SunPine

Världens första Svanenmärkta diesel

Petroleum- och biodrivmedelsföretaget Preem äger idag 25 % av SunPine och de kan tack vare den råtalldiesel som raffineras och levereras av SunPine minska mängden fossila ämnen i den fordonsdiesel som säljs på mackar runtom i Sverige. Preem Evolution Diesel är det första Svanenmärkta dieseln på marknaden och den innehåller idag 21 % processad råtalldiesel, en andel som reducerar CO2 motsvarande 300.000 dieselbilar per år. År 2030 är målet (och kravet) att mängden biodiesel ska ha ökat till 66 %, något som förutsätter att den råtallolja som produceras i massabruken tas om hand av bioraffinaderier som SunPine.

I SunPines fabriksprocess bildas förutom råtalldiesel också tre andra produkter som var och en har sin plats i den cirkulära ekonomin: terpentin, harts och bäckolja. De två förstnämnda köps och nyttjas av den tillverkande industrin medan bäckoljan säljs som ett miljövänligt alternativ till fossila eldningsoljor.

Vi äger inga egna skogar och vi fäller inga träd, men genom vårt sätt att hantera massabrukens restprodukter så bidrar vi till reducerade koldioxidutsläpp och ett bättre utnyttjande av skogen

David Öquist, Verkställande Direktör på SunPine

Tryckluft från Atlas Copco inbyggd i en smart container från ITSAB

SunPines fabrik på Haraholmen är i drift 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Samtliga reglerdon och ventiler styrs med hjälp av tryckluft, som även används för att tömma lastbilar som levererar tallolja och för att blåsa rent olika typer av utrymmen. Fabriken är därför helt beroende av en stabil och energieffektiv tryckluftsförsörjning. När den första delen av raffinaderiet byggdes 2009 installerades en kompressor från Atlas Copco. Placeringen blev dock inte helt optimal och effektiviteten påverkades negativt av att kompressorrummet inte ventilerades ordentligt.  I samband med att den andra delen av fabriken byggdes ville företaget komma till rätta med detta och under 2020 nappade man på ett förslag från Atlas Copcos samarbetspartner ITSAB – en välventilerad containerlösning med placering på marken mellan de två raffinaderistativen. Valet föll på en standard 40-fotscontainer där ITSAB höjt taket för bättre ventilation. Kompressorn är en oljesmord GA90VSD+, en mycket energieffektiv skruvkompressor med varvtalsstyrning för att klara ett varierande luftbehov. En äldre modell med fast varvtal står i samma container, men används endast som redundans. Kopplingarna inuti containern har gjorts med AIRnet, ett hållbart rörsystem i aluminium från Atlas Copco som är enkelt att montera och modifiera.

I containern finns även plats för att sätta in en egen kvävgasgenerator. SunPine köper idag den kvävgas som behövs i produktionen (blanketing) på tank från ett av de stora gasbolagen. En sådan lösning är bra, men kan vara onödigt dyr eftersom totalkostnaden inkluderar inte bara gasen utan också transporter och tankhyra. Med en tank på gården följer också de risker som är förknippade med hantering av flytande kvävgas. Ett nästa steg för SunPine är därför att tillsammans med ITSAB utvärdera vilka besparingar som kan göras genom att producera kvävgas on-site med en egen kvävgasgenerator.

Fjärrövervakning via SMARTLINK

Genom att koppla upp kompressorerna mot Atlas Copcos fjärrövervakningssystem SMARTLINK får SunPine tidiga varningar och felmeddelanden om fel och brister som måste åtgärdas för att undvika driftstopp och produktionsbortfall. Informationen går också till ITSAB som snabbt kan vara på plats om en serviceinsats är nödvändig.

Vi vill gärna koppla upp kundens utrustning mot SMARTLINK eftersom den information vi får ger oss möjlighet att bistå kunden innan ett allvarligt fel inträffar. Exempelvis får vi omedelbart information om maskinen går varm, om trycket går upp eller om tryckdaggpunkten sjunker

Ola Isaksson, ITSAB

Containerlösningar är en mycket bra lösning för företag som saknar ett separat kompressorrum eller där fabriksytan måste användas till annat. Läs även om LKAB Mekaniska och Kalasmat som också har containerlösningar designade och installerade av ITSAB.

Begär offert

Här kan ni snabb och enkelt beställa en offertförfrågan av någon av våra produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.

Boka service

Här kan ni snabb och enkelt beställa service av någon av era produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.