Jaxal AB använder tryckluft och vakuum från Atlas Copco

En vänstersväng på väg 99 strax norr om Övertorneo i Norrbottens kommun tar besökaren till Jaxal AB, den största enskilda tillverkaren av släpvagnskåpor i norra Europa. Tryckluft och vakuum från Atlas Copco är av avgörande betydelse för driften i fabriken, något som företagets samarbetspartner ITSAB är väl medvetna om. Strular någon av maskinerna kan tekniker från kontoret i Luleå vara på plats för felsökning och åtgärd inom en och en halv timme.

Ökad efterfrågan trots en orolig vår

Under 2020 har efterfrågan på släpvagnskåpor stigit och trots de effekter som COVID-19 haft på ekonomin i stort så utvecklas verksamheten för Jaxal AB på ett positivt sätt. I företagets fabrik i Övertorneo har produktionstakten ökat och treskift är numera ett måste för att möta kundernas behov. Den huvudsakliga produkten är sedan många år tillbaka de formpressade plastkåpor som monteras på släpvagnar. Företaget tillverkar även olika typer av legoprodukter, däribland plastinsatser till badtunnor samt behållare och lock till trekammarbrunnar.

I princip kan vi tillverka alla typer av större formpressade plastdetaljer i fabriken. Förutom badkar och kåpor har vi även gjort skoterpulkor, dörrar och fack till skohyllor på beställning. Tidigare ingick även takboxar i vårt ordinarie sortiment, men konkurrensen är tuff och just nu utvecklar vi inte längre den produktlinjen

Ida Hjort-Rova, Verkställande Direktör Jaxal AB

Nycklarna till framgång stavas kunskap, storlek och flexibilitet

Jaxals framgångar och särställning inom formpressade plastprodukter kan i mångt och mycket kopplas till kunskap, storlek och flexibilitet. Formpressning av härdplast är en konst som kräver kunskaper om specifika plasters egenskaper och hur de påverkas av uppvärmning, formning och nedkylning. Maskininställningarna måste vara precisa för att råmaterialet (i regel plastplattor tillverkade i HDPE, polyeten med hög densitet) ska kunna formas till en hållbar produkt som inte vrider sig eller deformeras under eller efter produktionsprocessen.

För att forma råmaterialet används så kallade vakuumformningsmaskiner. I dessa maskiner värms plastplattorna upp, formas med hjälp av en metallform och kyls sedan av. Resultatet är en färdig produkt som efter bearbetning och eventuell montering kan packas och skickas till kund. De två vakuumformningsmaskiner som används på Jaxal är ovanligt stora och finns endast i ett fåtal fabriker runtom i Europa. Den största maskinen har en exceptionell formningsyta och kan hantera insatser till stora badkar och kåpor som i färdigt format mäter 4,5 x 2 x 1,25 meter. Den storleken på kåpa är i princip unik för Jaxal på de marknader där företaget verkar.

En insats till en badtunna tar form i Jaxals största vakuumpressningsmaskin T8

Formpressade produkter tillverkas oftast i längre serier eftersom omställningstiden bland annat inkluderar byte av form. Vilken form som används beror givetvis på slutprodukten och formningen kan antingen göras genom att plasten pressas över en konvex form eller ned i en konkav form. Jaxal kan idag erbjuda fler än 300 olika formpressade produkter. Formar i stål köps in från gjuterier, men företaget tillverkar, bearbetar och reparerar även formar lokalt:

Olika delar av de formar vi använder oss av kan kombineras och justeras på olika sätt för att kundens idé ska bli verklighet. Det gör att vi kan anpassa oss och växa mycket snabbt inom olika segment. Ta badtunnor som exempel, för tre år sedan tillverkade vi inte en enda och idag levererar vi flera tusen tunnor formpressade insatser i sju olika modeller

Ida Hjort-Rova, Verkställande Direktör Jaxal AB

Val av kompressor och booster

I en vakuumpressningsmaskin används vakuum för att pressa den uppvärmda plasten över en form eller ned i en form. Ett kontinuerligt vakuum är därför avgörande för en slutprodukt av hög kvalitet. Lika viktigt för slutproduktens kvalitet är en jämn och stabil tillförsel av tryckluft. Detta eftersom tryckluft används för att blåsa upp den uppvärma plasten innan den pressas över eller i formen.

Hur mycket plasten blåses upp beror på vilken typ av form som används. Släpvagnskåpor pressas till exempel över en konvex form och plasten måste därför blåsas upp till en större eller mindre ballong som därefter sugs ned över formen. Den mängd tryckluft som krävs för formpressning i en konkav form är mindre eftersom plasten då inte behöver pressas över en form utan bara ned i en form. Tryckluft används även för att kyla av den formpressade produkten innan vidare bearbetning och även för förflyttningar mellan olika delar av fabriken.

För att de formpressade produkterna ska få sin slutgiltiga form måste spillplasten skäras bort och kanterna måste hyvlas och gradas. Är det fråga om kåpor för släpvagnar så borras även hål för gångjärn och beslag innan handtag och infästningar monteras. I princip alla bearbetningsverktyg är pneumatiska och tryckluften nyttjas alltså inte bara under formpressningen utan även som arbetsluft i efterbearbetningen. El används i princip endast för att styra bordet i vakuumpressningsmaskinerna.

En ny och energieffektiv kompressor från Atlas Copco sparar totalt 53.500 kWh per år

Idag tillhandahålls den tryckluft som nyttjas i produktionen av en 10 år gammal oljesmord skruvkompressor GA37. För att bättre tillgodose produktionens behov av tryckluft har Jaxal valt att investera i en ny varvtalsstyrd GA 55VSD+FF med tillhörande värmeåtervinning.

Tanken är att en återvunna energin ska användas att för uppvärmning av företagets lokaler under den kallare delen av året. Totalt räknar ITSAB och Jaxal med att den nya mer energieffektiva lösningen ska föra med sig en total besparing om ca 53 500 kWh/år, inklusive varmvatten, när den är på plats.

Med en centralvakuumlösning kan Jaxal AB spara 160.000 kWh/år samtidigt som arbetsmiljön på fabriksgolvet förbättras

Vakuumpressningsmaskinerna drivs idag av en GHS1600VSD som installerades i maj 2020. Denna ersatte totalt 14 mindre vakuumpumpar som satt i direkt anslutning till respektive pressmaskin – åtta i den stora och sex i den lite mindre. Att Atlas Copco kunde erbjuda en energieffektiv vakuumlösning som dessutom skulle medföra förbättringar i arbetsmiljön på fabriksgolvet påtalades av Ola Isaksson när de nya vakuumpumparna från Atlas Copco nådde marknaden. De inbyggda pumparna var gamla och krävde mycket underhåll till höga kostnaderna. Dessutom gav de upphov till en obehaglig oljedimma och en frän doft samtidigt som de var högljudda och alstrade mycket värme.

En energieffektiv centralvakuumlösning från Atlas Copco är enkel att serva och eliminerar de arbetsmiljöproblem som lokalt placerade vakuumpumpar ger upphov till.

Jaxal var väl medvetna om de problem som de inbyggda maskinerna förde med sig och intresset för en ny lösning var stor. Innan ett investeringsbeslut fattades diskuterades olika alternativ där ett centralvakuumsystem med en större pump ställdes mot en lösning där en mindre vakuumpump skulle kopplas till respektive maskin. Med hänsyn taget till investeringskostnaden, löpande underhållskostnader det fysiska fotavtrycket i fabriken föll valet på en central vakuumpump. Beräkningar som ITSAB har gjort visar att den centrala vakuumlösningen leder till direkta besparingar om strax under 130.000 kWh per år. Genom att installera ett värmeåtervinningssystem kan ytterligare 30.000 kWh sparas på årsbasis.

I början var killarna lite skeptiska till den nya maskinen, men nu är det inget snack längre. Maskinisterna är själaglada att slippa ifrån det underhåll som krävdes på de gamla vakuumpumparna och de har lärt sig hur en GHS1600VSD låter när den arbetar effektivt

Fredrik Töyrä, Underhållschef Jaxal AB

 ITSAB – ett självklart val för Jaxal

Jaxal har under mycket lång tid samarbetat med ITSAB i frågor rörande tryckluft. De första kompressorerna från Atlas Copco köptes in under 1990-talet och med tiden har äldre maskiner bytts ut mot nyare och mer energieffektiva varianter. Dialogen parterna emellan är mycket bra och de lösningar som idag finns på Jaxal har utarbetats i tätt samarbete mellan Jaxal och någon av bröderna Isaksson.

Vi är jättenöjda med ITSAB och när vi besöker andra kunder ser vi att även de använder lösningar från ITSAB och Atlas Copco. Som kund är det lite av ett kvitto på att man samarbetar med den bästa partnern. Det har hänt att konkurrenter knackat på dörren, men vi är inte intresserade. Det här funkar jättebra för oss och vi vet att vi alltid får snabb hjälp om problem uppstår

Ida Hjort-Rova, Verkställande direktör Jaxal AB

Begär offert

Här kan ni snabb och enkelt beställa en offertförfrågan av någon av våra produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.

Boka service

Här kan ni snabb och enkelt beställa service av någon av era produkter. Var noga med att ange korrekt information då ni fyller i formuläret nedan.